Světová náboženství
judaizmus, křesťanství, islám, východní náboženství


Náboženství dělíme na:

v     monoteistická (křesťanství, judaismus, Islám) a polyteistická (hinduismus)

v     nebo na otevřená (šíří svoji víru - křesťanství, Islám) a uzavřená (judaismus)


Judaismus

v     patří mezi nejstarší náboženství (asi 2000 před Kr.)

v     Židé jsou pokládáni za národ vyvolený

v     judaismus (termín) vznikl v helénismu v Alexandrijské diaspoře

Ø      Překlad Starého zákona = Septuaginta

Ø      Tora = zákon

Ø      Pentateuch = 5 Knih Mojžíšových (Genesis -Zrod, Exodus - Odchod, Levicitus - zákony, Numeri - Účty, Deuteronomium - 2.zákony)

v     Genesis - líčí vznik světa a člověka v 7. dnu, ráj, potopa, Babylónská věž, počátky židovského národa (Abrahám, Izák a 12 kmenů)

v     Desatera - smlouva mezi bohem a Mojžíšem pro lid (teologická i morální hodnota)

v     Levicitus - kultické a rituální předpisy pro kněze, pravidla o očišťování a o potravě (koše)

v     Numery - výčty, různé pochyby, lítosti a vzpoury lidu při putování pod Mojžíšovým vedením (38 let)

v     Deutorium - potvrzuje 2. Knihu Exodus

Principy judaizmu:

§         víra pouze v jednoho boha (abstraktní bůh)

§         nemá ani jméno (Jahve, Ha-šem, Adonaj)

§         velice vzdálený člověku (vysoko)

§         člověk ho musí poslouchat

§         víra v příchod Mesiáše a spasitele

§         víra v nesmrtelnost duše (platonismus) a v posmrtný život + provádění obřízky (hygienická funkce, obětování části těla, sounáležitost)

v     významný přínos judaismu je objevení dějinnosti, sled událostí s časovou posloupností

Talmud

Ø      vznikal o -4. do +4. století

Ø      pouze ústně, později zapsán

Ø      obsahuje interpretaci Mojžíšova zákona

Ø      každé vydání musí mít 5894 stran

Antisemitismus

v     trvá asi 2000 let, kdy se na židy svaluje ukřižování Ježíše Krista

v     mnoho útoků od majoritní společnosti

v     problém s rozptýlením židovského národa po diasporách

v     koncem 19. st. se k náboženským problémům přidaly i rasové (židé jsou pokládáni za jinou rasu)

Staré město pražské + židovské ghetto

·        Kafka - U radnice (pohřben Olšany - židovská část)

·        židovská osada od 10. Století

·        Židovský hřbitov - 12 vrstev, 1200 kamenů

Ø      Staronová synagoga 12.st

Ø      Pinkasova synagoga 16.st. - 77000 jmen popravených v koncentračních táborech, Jehuda Lewi - 16. st - filosof a myslitel + legenda o Golemovi (celkem 5 synagog)

 

Křesťanství

v     patří k evropské tradici (západ)

v     naše civilizace navazuje na Řeckou tradici

v     jedná se o monoteistické a misijní náboženství

v     vzniklo ze sekty křtěnců kolem Jana Křtitele (byl popraven , pokřtil Ježíše)

v     snaha o obnovení velkého království podle vzoru Davida a Šalamouna

v     Ježíš Kristus (Jašua, Kristus = Mesiáš)

v     o jeho životě pojednávají evangelia (dobrá zpráva) podle Jana, Marka, Lukáše a Matouše

v     měl silný vliv na lidi,kteří za ním šli => politicky nebezpečný, riziko pro společnost, odsouzen Pilátem (římská moc)

v     Ježíš kázal křesťanskou lásku (=agapé) pro všechny lidi bez rozdílu

v     přinášel vidinu (slib) v království boží, věčného a spravedlivého

Vývoj křesťanství

v     1. Vnější nepřátelé - císař (Markus Aurelius)

v     2. Vnitřní nepřátelé - heretická a kacířská učení (sekty) - svět je celistvě dobrý

Ø      Manicheismus - rozdělovat svět na dobrý a zlý

Ø      Gnosticismus - víra v poznání

Ø      Ariáni - ježíš je člověk

v     3. Obránci - apologetové křesťanství

Ø      Septuaginta - z hebrejštiny do řečtiny (-3.st)

Ø      Origenés, Therkullián - teologové z 1. století

Ø      sv. Jeromín - dopřeložil celou Bibli do latiny =Vulgáta (3.st)

v     313 - Edikt Milánský - Konstantin I. · Křesťanství jako oficiální náboženství · Vznik papežství - Silvestr I.

v     325 - Niceský koncil · Kanonizování Bible · Převaha monofyzitů - Ježíš je bůh

v     1054 - vyděleno Pravoslaví (V. Evropa + Balkán) · Uznání Bible v původním znění
· Uznání pouze 1. sedmi koncilů

v     16.st. - reformace - Luther, Kalvín (15.st - Hus) · Návrat k počátkům , ke zdrojům
· Uznávali Bibli ale ne organizaci a Papeže

v     20.st. - Ekumenické hnutí · Sdružení církví (asi 200) · Dohodnutý překlad Bible

Řády v rámci katolicismu


v     · Benediktýni 6.st. - Břevnovský klášter · Templáři – nejstarší · Dominikáni 1216 - inkviziční procesy, vyučovali na škole · Františkáni - kazatelská činnost a misie, chudoba a pokora · Jezuiti - Tovarištvo Ježíšovo; Ignác z Loyoly - španělský šlechtic; Klementinum) velké inkviziční hnutí
· Premonstráti - Strahov, vzdělávání kněží
· Cisterciáci, Piaristé, Kapucíni


 

Islám

v     jedná se o výrazně monoteistické a misijní náboženstvíi

v     slám je náboženstvím jednoty, nerozlišuje náboženskou a světskou část

v     vyznačuje se fatalismem a odevzdaností

Ø      islám = podřízení a muslim = poddaný

v     · Pouze jeden bůh - Alláh (Inšalláh = bude-li Alláh chtít) · Zakladatel Mohamed - prorok a posel Alláha · Hlavní kniha Islámu je Korán · Skládá se z Mohamedových výroků · Po smrti Mohameda 632 · Z části z Bible (Starý i Nový zákon) · 114 kapitol - Súry (kameny - seřazeny od nejdelší po nejkratší)

Základní charakteristika islámské víry

v     lidský život je jen služba bohu, člověk je jen Alláhův otrok

v     islám má společné znaky s křesťanstvím

Ø      věří v Ježíše pouze jako v proroka

Ø      věří v peklo (mučení a vysutým mostem Gírát, který vede do ráje)

Ø      věří v ráj (sídlo Alláha)

Ø      světí se pátek

Ø      dávají se velké almužny a dary => vykoupení za hříchy

Ø      Islám se dělí na:
1. Sunité - věří v Mohameda a jeho pokračovatele - Saudská Arábie
2. Šíjité - věří pouze v Mohameda - Irák, Irán

v     šária - nositel ekonomických, právních a náboženských předpisů (spis)

v     mají jiný kalendář (rok 0 je datováv od smrti Mohameda (-614)

 

Východní náboženství
Náboženství na východě více splývá s filosofií (jedná se spíše o učení). Představují intuitivní učení, která hlásají odvrat od činnosti (silně iracionální)
Východ - jednotnost a harmonie
Západ - rozum, svoboda, individualismus

 

Buddhismus

v     jedná je o náboženství bez boha (uctívání sošek - až později, úpadek)

v     sám Buddha stál proti autoritám a tradicím

Ø      Buddha
· Skutečná postava žijící v letech 560 - 483 př.Kr. - Siddharta Gauthama
· Buddha - probuzený
· Po poznání konečnosti života a 7 let meditoval => přišel na myšlenku 4 ušlechtilých pravd
1. Všechno je strast (i samotná existence)
2. Strast způsobuje žízeň po životě
3. Je třeba se vymanit ze sansáry (koloběh převtělování)
4. K tomu slouží 8 - dílná cesta (duševní usebrání a očista)

v     sansára jedná se o řetězec převtělování, který se děje podle karmického zákona (karmy); podle zákona odplaty

v     nirvána jedná se o nejsvobodnější stav blaženosti a povznesení, je supersubjektivní; dochází k vymanění z koloběhu převtělování a zažití věčnosti

v     mravní kodex - Panšašíra
1. Nezabíjej živé
2. Neber, co ti nedávají
3. Nemluv nepravdu
4. Nepij opojné nápoje
5. Nebuď necudný

v     Původní literatura - nejstarší Buddhovi životopisy, 3 koše - Tipikata - zachycení Buddhových názorů

v     Buddhismus
1. Malá cesta - Hinajana (Tibet)
2. Velká cesta - Mahajana (Zen)
1. Severní větev - Za-Zen (Cuo-Čchan)
2. Jižní větev - 6.st. ji z Indie Bodhidharma (1.patriarcha) přinesl do j. Číny
- 6. Patriarcha ChujMeng (učení) - Zen (čchang) - meditace
- dochází k tzv. náhlé cestě (satora) s cílem nahlédnutí do svého srdce a dojít osvícení

 

Hinduismus

v     jedná se o spletitý systém náboženských pověr, kultů a filosofických škol, který se proplétá s hospodářským a sociálním životem s přísným kastovním rozdělením

v     jedná se o náboženství bez institucí

v     věří se ve stovky bůžků a ve velké božstvo (Višnu a Šiva)

v     základ víry je ve převtělování (již ve starých Védách a Upanišádách - literární památky)

v     cílem je vymanění se ze sansáry a k tomu slouží 6 ortodoxních systémů

Ø      joga (1 ze 6 systémů) cílem je správné usměrňování energií (prán), aby procházely v určitém rytmu hlavními kanály organismu a tím vypudily hadí energii (kundaliní) a nechaly tzv centry (čakramy) vystoupit na vrchol lebky

Ø      zóna výhodná ke spojení s kosmickou energií

v     Hlavní kniha hinduismu - Bhagavadgíta (Gíta)
· zpěv vznešeného, konečná verze v 2.st. po Kr.
· vypráví o bitvě 2 znepřátelených rodů (Pandurovci, Kuruovci); vojevůdce Ardžuna (Pandurovci) nechce zabíjet své příbuzné
· Višnu se vtělí do Kršny a přisedne k Ardžunovi na vůz. Dá mu lekci Karma - jogy = odpoutaného činu. Musí splnit povinnost, zapřít se a osvobodit se vnitřně od svého činění a zapomenout.

 

Tato stránka WWW je 42