Psychické vlastnosti osobnosti, struktura osobnosti

 

Struktura osobnosti

  je uspořádání prvků, složek, ze kterých se skládá určitý celek

  určení vztahu mezi těmito složkami

  uspořádání vlastností osobnosti

 

Základní kategorie vlastností osobnosti:

a)     a)     aktivačně motivační – vyjadřují, co pohání osobnost k činnosti, o co usiluje, k čemu směřuje

b)     b)     vztahově postojové – představují systém hodnot, kterým osobnost dává přednost, kterými se řídí ve svém jednání, chování

c)     c)     výkonové – určují, jak úspěšně může osobnost vykonávat nějakou činnost

d)     d)     seberegulační – určují schopnost ovlivňovat a kontrolovat jednání, prožívání

e)     e)     dynamické – charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování – temperament

f)      f)      vlastnosti psychických procesů a stavů – spoluutvářejí individuální zvláštnosti osobnosti

 

ad a) motiv – vnitřní hybná síla k jednání a chování; to, co je pohnutkou k činnosti,může vycházet z osobnosti nebo z okolí

motivace – aktivita člověka vyvolaná motivem a končící realizací

potřeby a pudy – mohou být různě silné; potřeby mohou být biologické, sociální, kulturní;

pudy jsou vrozené hnací síly

zájmy, záliby, sklony – zájmem se rozumí aktivní snaha zabývat se předměty nebo činností; záliba je často vyhraněný zájem, ústřední zájem; sklonem je zaměření člověka k vykonávání určitých činností

aspirace, cíle, životní plány – aspirace jsou ambice něčeho dosáhnout, cíl je uvědomovaný směr aktivity něčeho dosáhnout, životní plány odrážejí smysl života každého jedince

zvyky – neuvědomovaní aktivační činitelé, utvářejí osobnost

 

ad b) charakter – souhrn těch psychických vlastností osobnosti, které se zakládají na jejím morálním přesvědčení a projevují se v mravní stránce chování a jednání – to jak se chováme k lidem, ke společnosti, …

postoje – ustálená tendence reagovat na určité podněty; dělí se podle toho, zda v nich převládá racionální  nebo iracionální složka: přesvědčení - mínění, předsudky, víra

ideály – vnitřní životní cíle, o které člověk usiluje; nedosažitelné skutečnosti

citové vztahy

 

ad c) schopnosti, vlohy – schopnosti jsou ty vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem úspěšného vykonávání nějaké činnosti, nejsou vrozené; vlohy jsou vrozené anatomickofyziologické zvláštnosti člověka, mají tendenci se uplatnit, mohou ztížit nebo usnadnit osvojení určité činnosti

stupně schopností: nadání – souhrn schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité oblasti; talent – mimořádně rozvinutý souhrn schopností; genialita – mimořádně rozvinutý talent

druhy schopností: obecné – jsou ty, které podmiňují úspěch v mnoha činnostech = obecná inteligence; speciální – umožňují úspěšně vykonávat specifické druhy lidské činnosti

vědomosti, dovednosti, návyky – vědomosti jsou osvojené fakty a vztahy mezi nimi (pravidla, pojmy, …); dovednosti jsou nabyté připravenosti co nejrychleji a nejsprávněji vykonat nějaký  úkol na základě osvojených vědomostí; návyky jsou zautomatizované činnosti, zautomatizování bylo dosaženo mnohanásobným opakováním určitých úkonů

 

ad d) sebeuvědomování, sebepoznávání, sebokoncepcesebeuvědomování je vědomí vlastní existence na základě své vlastní osoby a okolí; sebepoznávání je uvědomění si zvláštností svého prožívání a chování, zejména kladů a záporů, hodnotí nás jiní lidé; sebekoncepce – pomocí ní si člověk utváří vztah k jiným lidem: má je rád, odsuzuje je, …

svědomí a sebekritika – svědomí je spontánní vnitřní proces, který odráží konflikt mezi mravními zásadami člověka a jeho aktuálním chováním; sebekritika je verbalizované hodnocení vlastních nedostatků, nastupuje mnohem později než výčitky svědomí

sebevýchova – je cílevědomý, plánovitý a systematický proces formování vlastní osobnosti na základě vytýčených cílů směřujících k dosažení žádoucích vlastností, chování, jednání

 

ad e) temperament – souhrn vlastností určujících dynamiku a intenzitu celého prožívání a chování osobnosti, temperamentové vlastnosti se považují za vrozené

 

Temperament

Vlastnosti nervové soustavy

Vlastnosti prožívání

a chování

vzruch

útlum

rovnováha

pohyblivost

Sangvinik

silný

silný

značná

značná

živost, pohyblivost nestálost

Flegmatik

slabý

silný

značná

malá

pomalost, klid, malá přizpůsobi-vost změnám

Cholerik

silný

slabý

malá (převládá vzruch)

značná

unáhlenost, výbušnost, špatné ovládání se

Melancholik

slabý

slabý

malá (převládá útlum)

malá

pomalost přetváření citů