Druhy cenných papírů, burzy, RM-systém

 

Cenný papír

listina, v níž je ztělesněno právo jejího vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír vydává -   emitent

může jít o:

x    právo na majetek

Ö     akcie

Ö     podílový list

x    právo na peněžní plnění v daném termínu včetně úroků

Ö     obligace

Ö     směnka

Ö     vkladový list

x    věcné zajištění určité pohledávky

Ö     zástavní list

x    právo disponovat nějakou věcí

Ö     skladní list

Ö     konosament

 

pro vznik a uplatnění daného práva je cenný papír:

x    nenahraditelný

x    může však mít i podobu elektronickou

 

z hlediska převoditelnosti se rozlišují cenné papíry:

x    na doručitele, u nichž se převod vlastnictví děje pouhým předáním

x    cenné papíry „na řad“, označené jménem vlastníka s doložkou „na řad“, jež se převádějí rubopisem

x    cenné papíry na jméno, na nichž je uvedeno jméno vlastníka a jejichž převod vyžaduje určité formální postupy

 

z hlediska ukládání a výnosu se cenné papíry dělí na:

x    ukládací, jež zajišťují vlastníkovi pravidelný výnos (zúročitelné obligace) a jejichž kursy nepodléhají v obchodování větším výkyvům

x    spekulační s pohyblivým výnosem (akcie)

 

podle vydavatele se cenné papíry dělí na:

x    státní

x    veřejných korporací (obcí, měst)

x    soukromé (soukromé firmy, akciové společnosti)

 

cenný papír může být vydán:

x    v listinné podobě (listinný cenný papír)

x    nebo listinná podoba cenného papíru může být nahrazena zápisem do evidence cenných papírů stanovené zákonem, kterou vede Středisko cenných papírů (tzv. zaknihovaný cenný papír)

 

emitent

v     společnost nebo veřejná korporace (např. podniky, banky, stát) vydávající akcie, obligace, popř. jiné druhy cenných papírů

 

akcie

v     část základního jmění a. s. (akciové společnosti) o určité jmenovité hodnotě

v     druh cenného papíru vyjadřující ideální podíl akcionáře na majetku a. s.

v     s ní spojena práva akcionáře

Ø      podílet se podle zákona a stanov společnosti na řízení společnosti

Ø      podílet se podle týchž pravidel na zisku společnosti příjmem dividend

Ø      podílet se na zůstatku majetku společnosti v případě její likvidace

v     rozlišují se

Ø      akcie vystavené na majitele (převoditelné předáním jiné osobě, práva s nimi spojená má držitel)

Ø      akcie vystavené na jméno (k převodu vedle předání nutný rubopis, práva s nimi spojená má osoba v akcii uvedená)

v     kromě listinné podoby může mít akcie podobu zaknihovaného cenného papíru, tj. cenného papíru zapsaného do zákonem stanovené evidence

v     zvláštními druhy jsou akcie zaměstnanecké a prioritní

Ø      přednostní akcie, prioritní akcie

Ö  akcie vybavené přednostními právy

Ö  akciová společnost může kromě svých normálních (kmenových) akcií vydat také akcie, které nejsou spojeny s hlasovacím právem (na valné hromadě akciové společnosti)

Ö  s ohledem na tuto nevýhodu jsou vybaveny přednostními právy stanovenými statutem akciové společnosti, např. zaručenou minimální výší dividendy

Ø      zaměstnanecké akcie

Ö  emise podnikových akcií pro vlastní zaměstnance

Ö  je to nejpřímější forma účasti zaměstnanců na produktivním majetku

Ö  zaměstnanecké akcie jsou zaměstnancům nabídnuty zpravidla za zvýhodněný kurs

Ö  smysl zaměstnaneckých akcií spočívá ve větší zainteresovanosti zaměstnanců na hospodářském výsledku podniku

 

podílový list

v     forma účasti v investiční společnosti

v     majiteli zabezpečuje podílnictví na výnosech investování do cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot

v     nezakládá však právo na spoluvlastnictví společnosti

 

obligace

v     cenný papír, dluhopis s pevným úrokem

v     vydavatel obligace se zavazuje k plnění dlužné částky v určené době po vydání obligace a k pravidelnému placení úroků

v     obligace je převoditelná (lze ji prodat)

v     v právním smyslu je obligace závazek k určitému plnění

 

směnka

v     cenný papír, jímž se určitá osoba bezpodmínečně zavazuje (směnka vlastní) nebo přikazuje jiné osobě (směnka cizí) zaplatit oprávněnému majiteli směnky (remitentovi) v určité době částku na směnce uvedenou

v     směnka může být převedena mezi obchodními partnery rubopisem (indosamentem)

 

vkladový certifikát, vkladový list

v     dokument, jímž banka potvrzuje, že přijala peněžní vklad

v     tento vklad je úročený, zpravidla termínovaný, někdy i prémiovaný, popř. převoditelný

 

zástavní list

v     pevně úročený cenný papír vydaný oprávněným peněžním ústavem

v     celková částka emitovaných zástavních listů musí být kryta hypotékami peněžního ústavu

 

konosament

v     Bill of Lading – B/L, přepravní doklad v námořní přepravě

v     potvrzení dopravce nebo jeho zmocněnce o převzetí zboží k přepravě a závazek vydat je v určeném přístavu příjemci zboží proti vrácení konosamentu

v     konosament je:

Ø      doklad o předchozím uzavření přepravní smlouvy

Ø      obchodovatelný cenný papír představující vlastnický vztah ke zboží

Ø      oprávněný majitel konosamentu je tedy také vlastníkem zboží

 

korporace

v     sdružení, spolek osob majících určité společné poslání (dobročinné korporace, Sokol, Umělecká beseda)

v     organizace osob téhož společenského stavu, zaměstnání nebo oboru

 

RM-systém

v     instituce zřízená v ČR v květnu 1993 jako organizátor mimoburzovního trhu s akciemi, především k usnadnění obchodování účastníků kuponové privatizace

v     proto nemá určena tak přísná pravidla jako burza (zejm. z hlediska přístupu k obchodování)

 

kuponová privatizace

v     jedna z forem privatizace, spočívající v rozdělení státního majetku mezi obyvatele

v     rozdělení probíhá prostřednictvím investičních kuponů, jež jsou poskytnuty zdarma nebo za formální manipulační poplatek oprávněným občanům

v     Investiční kupóny jsou cenné papíry na jméno, opravňující majitele získat akcie podniků určených k privatizaci touto formou

v     kuponová privatizace byla v nejširší formě použita při privatizaci v ČSFR, respektive ČR

v     proběhla ve dvou vlnách

Ø      v první vlně (1991 – 92) bylo kuponovou privatizací privatizováno asi 30 % majetku určeného na prodej (asi za 200 miliard Kč)

Ø      rovněž tak ve druhé vlně (1993 – 94) asi za 150 miliard Kč

v     občané obdrželi kupony za symbolickou cenu a za ně „kupovali“ akcie privatizovaných podniků

 

burza

v     zvláštní organizace trhu s vysoce propracovanými formálními pravidly

v     předmětem činnosti burzy je:

Ø      nákup a prodej cenných papírů (akcií)

Ø      zprostředkování tohoto nákupu a prodeje oprávněnými osobami

v     z hlediska předmětu se rozeznávají burzy:

Ø      všeobecné, na nichž se obchoduje se všemi druhy zboží

Ø      burzy specializované, zaměřené výhradně na určité druhy zboží

Ö  k těmto specializovaným burzám patří burzy cenných papírů (efektové)

x    burzy devizové

x    burzy zbožové

x    burzy lodního prostoru

v     hlavní funkcí burzy je funkce tržní, spočívající v zabezpečování velkých objemů obchodů s cennými papíry, ve stanovení kursů cenných papírů a zabezpečení likvidity

v     další funkcí je:

Ø      zabezpečování konsolidace krátkodobých dluhů bank

Ø      vyrovnávání vztahů mezi úsporami a investicemi

Ø      výběr úspěšných emitentů cenných papírů

v     působení burzy je upraveno speciálními právními předpisy a stát si obvykle vyhrazuje možnost určitého zásahu

 

burza cenných papírů

v     oficiální místo (trh), na kterém se pravidelně scházejí makléři a obchodníci (kupující a prodávající) k uzavírání obchodů s cennými papíry

v     předmětem obchodů jsou akcie vybraných akciových společností a různé druhy obligací, popř. dalších druhů cenných papírů