25

Bankovní soustava ČR

typy b. služeb a operací

 

Banka

v     instituce specializovaná na zprostředkování peněžního styku, soustřeďování volných peněžních prostředků a poskytování úvěrů

v     může mít formu akciové společnosti nebo státního peněžního ústavu

v     bankou je též spořitelna

v     činnost banky vede k soustřeďování zdrojů pro akumulaci kapitálu, jeho lepší využívání, a tím i ke zvýšení jeho produktivity

v     vývojem se zejm. velké banky staly významným činitelem, ovlivňujícím ekonomické procesy v národním i v mezinárodním měřítku

v     podle zaměření činnosti vzniklo několik typů bank (např. banka obchodní, banka hypoteční), existují i banky zaměřené na určitou klientelu či regiony

v     tyto rozdíly se však vývojem stírají a z bank tohoto druhu se stávají spíše banky univerzální

v     zvláštní postavení má centrální banka (v ČR Česká národní banka)

v     vzhledem k hospodářskému i politickému významu je činnost banky regulována zákonnými normami a jejich založení vyžaduje povolení státu

 

Spořitelna

v     peněžní ústav specializovaný na přijímání vkladů, poskytování úvěrů a na další bankovní služby obyvatelstvu

v     přijímáním vkladů (na vkladní knížky nebo vkladové listy) umožňuje přeměnu peněžních prostředků drobných vkladatelů v kapitál

v     v současnosti poskytují vedení běžných účtů a poskytování služeb také mimo okruh obyvatelstva, čímž se postupně stírá jejich odlišnost od běžných obchodních bank

v     proto se často nazývají spořitelními bankami

 

Banka obchodní

v     banka komerční – instituce zaměřená především na zprostředkování finančních operací

v     k jejím základním činnostem patří přijímání vkladů a poskytování úvěrů různého typu

v     k provozování banky obchodní je nutné povolení zákonem určených orgánů

 

Hypoteční banka

v     banka specializovaná na poskytování úvěrů zajištěných nemovitostmi

 

Česká národní banka

v     ČNB – banka centrální ČR a emisní instituce nezávislá na výkonné moci

v     hlavním cílem činnosti je péče o stabilitu měny

v     řídícím orgánem je sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem

v     v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem má postavení podnikatele, v omezené míře působí i jako správní orgán

v     má i normotvornou pravomoc

 

Banka centrální

v     instituce, která z pověření státní moci vykonává některé nezastupitelné funkce v bankovní sféře

v     je bankou vlády (vede její účty, provádí operace pro vládu a centrální orgány) a bankou bank (prostřednictvím specifických nástrojů do jisté míry reguluje činnost ostatních bank)

v     bývá pověřena burzovním dohledem, správou státního dluhu a státních devizových rezerv

v     zastupuje stát při zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

v     většinou je i bankou emisní

 

Guvernér banky

v     označení používané v některých zemích pro vedoucího představitele centrální emisní banky

v     v ČR byl tento titul obnoven v roce 1992

 

Banka emisní

v     banka cedulová – banka pověřená vládou výkonem výlučného práva emise peněz

v     jako vrcholný orgán bankovní soustavy řídí peněžní oběh na úrovni státu a zčásti ovlivňuje i devizové hospodářství

v     vztah banky emisní k vládě, resp. k parlamentu, je pevně stanoven zákonem a obvykle je jí v oblasti její působnosti poskytnuta plná nebo rozsáhlá dílčí autonomie

v     v ČR plní funkci banky emisní Česká národní banka, ve Velké Británii Bank of England, v Německu Deutche Bundesbank, ve Francii Banque de France, v USA Federal Reserve System

 

Bankovní operace

v     souhrnný název pro veškerou činnost bank, jejímž základem je soustřeďování a rozdělování peněžních prostředků, zprostředkování platebního styku a poskytování různých služeb pro zákazníky

v     bankovní operace se člení na aktivní, pasivní a indiferentní (tj. komisionářské, zprostředkovatelské)

 

Bankovní produkt

v     druh obchodní operace banky (vklad, úvěr atd.)

 

Depozitum

v     vklad, uložení věci do úschovy

Ø      peněžní prostředky vložené na účet v peněžním ústavu

§         pro vkladatele představují druh finančního aktiva, jež mu přináší výnos ve formě úroku

§         v bilanci peněžního ústavu představuje pasívum

v     provádění depozitních operací je jednou ze základních činností peněžních ústavů

Ø      podíl vložený do majetku v akciové společnosti

Ø      soudní depozitum, speciální případ uložení peněžní částky či věci, předepsaný v některých případech právní normou. Někdy představuje splnění právního závazku

 

Úvěr

v     forma dočasného poskytnutí prostředků (peněz či zboží) mezi ekonomickými subjekty s příslibem jejich navrácení ve stanoveném čase a obvykle s dohodnutými úroky

v     podle formy poskytnutých prostředků a způsobu jejich navracení lze úvěry dělit na peněžní (poskytnutý i splácený v penězích), zbožový (poskytovaný i splácený ve formě zboží) a obchodní (poskytovaný ve formě zboží a splácený penězi)

v     úvěry lze členit i podle doby splatnosti, podle osoby dlužníka nebo věřitele nebo podle účelu

v     úvěr peněžní, poskytovaný většinou bankami (označovaný jako úvěr bankovní), umožňuje překonávat meze individuálních kapitálů, napomáhá jejich soustředění, a tím přispívá k rychlému rozvíjení společenské reprodukce

 

Bankovní systém

v     souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi

v     mezi bankovními systémy jednotlivých zemí existují společné rysy i značné rozdíly

v     člení se nejčastěji na jednostupňové a dvoustupňové

v     v jednostupňovém bankovním systému provádí v podstatě všechny operace jediná (centrální) banka

v     v tomto systému sice ještě mohou působit další banky, ale ty jsou specializované na předem velmi úzce vymezený rozsah bankovní činnosti a prakticky zcela závislé na rozhodnutích centrální banky

v     ve dvoustupňovém bankovním systému je centrální banka pověřena emisí bankovek a regulací ostatních bank, které jsou institucemi podnikajícími (resp. obchodujícími) s penězi

v     zde pak mohou nastat dvě varianty:

Ø      banky podnikají s penězi ve velmi úzce vymezeném rámci

§         nejsou zcela samostatné při vlastním rozhodování ani jednoznačně závislé na výsledcích vlastního hospodaření

Ø      banky s penězi obchodují v relativně široce vymezeném rámci, jsou zcela samostatné při vlastním rozhodování, jejich činnost a výsledky hospodaření jednoznačně ovlivňují a podmiňují jejich existenci

§         tento bankovní systém je charakteristický pro tržní ekonomiky

·        investiční banka, finanční zprostředkovatelská instituce

·        poskytuje zejména investiční úvěry