Občanské právo

v     souhrn právních norem upravujících majetkové vztahy fyzických a právnických osob navzájem, majetkové vztahy mezi občany navzájem či mezi občanem a státem, či mezi občanem a organizací

v     patří do soukromého práva ( X  trestní, finanční právo patří do veřejného práva)

v     zákl. právní normou je občanský zákoník - v pův. znění z r. 1964, 9x novelizován, poslední z r. 1992

v     zdroj právních norem: Listina základních práv a svobod

v     účastníky občansko - právních vztahů jsou občané či organizace a stát

Ø      občan  X  občan

Ø      občan  X  stát

Ø      občan  X  organizace

 

občané jsou způsobilí a oprávnění mít práva od narození do smrti - přirozená práva - v Listině základních práv a svobod

 

občanské právo

v     věcná práva - např. vlastnické právo, spoluvlastnictví, držba, práva k cizím věcem (viz. věcná břemena)

v     závazková práva - zabývá se vznikem a plněním závazků, tzv. dluhů (nejčastěji vznikají ze smluv)

v     kupní smlouva - záruční lhůta - 6 měsíců - prodávající má zodpovědnost za škody vzniklé v záruční lhůtě

v     reklamace - uplatnění nároku kupujícího

v     nájemní smlouva, smlouva o ubytování

v     smlouva o dílo - předem dohodnutá práce a cena

v     darovací smlouvy

 

věcná práva

v     vlastnické právo

Ø      viz. Listina základních práv a svobod

§         každý má právo vlastnit majetek

§         každý má právo na ochranu svého majetku

v     vlastník má nejvyšší a úplnou moc nad věcí, kterou vlastní

Ø      může ji držet

Ø      užívat

Ø      disponovat s tou věcí, kterou vlastní

Ø      sklízet její plody

§         vlastnické         právo nelze vykonávat libovolně

§         jeho výkon (vlastnického práva) nesmí poškozovat lidské zdraví, životní prostředí a přírodu nad míru stanovenou zákonem

§         nesmím obtěžovat sousedy hlukem, vibracemi, prachem, popílkem, kouřem,                                       zápachem,..

Ø      vlastnictví zakazuje:

§         nesmí být zneužito na újmu práv druhých občanů nebo v rozporu s obecnými zájmy

Ø      vlastnictví získáváme:

¨      1. smlouvou - např. kupní, darovací smlouva u    toho, co si nemůžu odnést

¨      2. děděním - ze závěti nebo ze zákona

¨      3. rozhodnutím st. Orgánu

Ø      nález - není mé vlastnictví, nutno odevzdat - 10% nálezné

Ø      spoluvlastnictví   

§         podílové - věc patří více vlastníkům, každý vlastní určitou část = podíl

·        podle velikosti podílu se rozvrhují práva a povinnosti spoluvlastníků     

·        předkupní právo - nemůže prodat jen tak "do ulice"

¨      spoluvlastníci mají předk. p. - ten, co vystupuje jim to musí nabídnout

§         bezpodílové - pouze mezi manžely, vše vlastní manželé společně

·        X  dary (v darovací listině tomu a tomu)

·        X  věci osobní potřeby - každý vlastní sám    

·        X  věci určené k výkonu povolání

¨      předmanželská smlouva - určeno, co zůstane v mém vlastnictví

Ø      zaniká zánikem manželství - nějak se vypořádají

Ø      za trvání manželství také může zaniknout - rozhodne soud

Ø      držba - faktické ovládání věci

§         buď jsem vlastník nebo nejsem, ale mám věc v držení

Ø      a/ oprávněná držba

§         koupil jsem si auto a jsem vlastník

§         koupil jsem si auto, bylo kradené a já to nevěděl

·        po 3 letech nabývám k movitosti vlastnické právo - už mi ho nemůžou vzít (do 3 let o něj můžu přijít), u nemovitosti 10 let

Ø      b/ neoprávněná držba

§         nález - podle zákona si nesmím ponechat věc, kterou najdu, mám právo na 10% nálezného

§         krádež

v     práva k cizím věcem

§         věcná břemena - omezují vlastníka nemovitosti - např. koupím dům s věcným břemenem

¨      např.: právo pův. vlastníků doživotně bezplatně bydlet v tom domě, omezuje má práva

§         zástavní právo – dvoustranné

·        zástava je věc určená k zajištění pohledávky nebo dluhu

¨      např.: dám k zástavě magnetofon, dostanu za něj peníze, dokud peníze nevrátím věc zpět nedostanu

§         zadržovací právo - jednostranný právní akt

·        věřitel může zadržet pouze movitost dlužníka (auto), kterou už má u sebe pouze na dobu, dokud mu nezaplatí

 

Rodinné právo

souhrn právních norem upravujících manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, eventuelně mezi dalšími příbuznými, vztahy při náhradní výchově dětí (adopce, pěstounství)

v     patří do soukromého práva

v     rodina - společenství rodinných příslušníků (rodiče + děti), mohou tam žít i další členové domácnosti

v     hl. prameny rod. práva: zákon o rodině, zákon o pěstounské péči

 

uzavření manželství:

·        veřejný slavnostní obřad v přítomnosti dvou svědků

o       civilní sňatek - uzavření sňatku na úřadě

o       církevní sňatek - uzavření sňatku v kostele

·        každý sňatek musí být registrován na matrice, církevní úřad to musí nahlásit

o       dohoda příjmení:

§         1. každý si ponechá své rodné příjmení, děti dohodou

§         2. žena přijme příjmení muže nebo muž ženy

·        platné manželství nelze uzavřít:

o       1. s ženatým mužem nebo vdanou ženou - překážka bigamie

o       2. s osobou mladší 18 let - překážka nezletilosti

§         X těhotenství partnerky - možnost zplnoletnění soudem (věk 16 - 17,75)

o       3. s osobou postiženou duševní chorobou - překážka duševní choroby 

§         X  soud může udělit výjimku, když je např. výhled v zlepšení

o       4. překážka přímého příbuzenství - bratr, sestra ne, matka, syn ne, bratranec, sestřenice ano

o       5. překážka homosexuálně orientovaných párů

·        zdánlivé manželství - např. druh a družka, žádný právní předpis tento vztah nijak neupravuje

v     zánik manželství:       

Ø      smrtí jednoho z manželů

Ø      prohlášení 1 z manželů za mrtvého (soudem)

Ø      rozvodem (soudem)

 

náhradní výchova dětí

Ø      v případě nefungování výchovy u rodičů - péči o děti přebírá stát

§         státní výchovná zařízení dětský domov, vesničky S. O. S.

§         umístění do náhradních rodin (do domácností vhodných a ochotných fyzických osob)

 

Umístění do náhradních rodin:

v     osvojení (= adopce) - přijetí cizího dítěte za vlastní

Ø      adopce zrušitelná - za určitých vážných okolností je možno ji zrušit soudem - na návrh osvojence nebo osvojitele

§         po dosažení zletilosti (18 let) lze osvojení zrušit dohodou mezi oběma stranami

Ø      adopce nezrušitelná - dítě si osvojují manželé (ve vyjímečných případech i 1 člověk) anebo když je jeden rodič vlastní a druhý jeho partner - ten ho přijme za vlastní

§         nelze zrušit, dítě přijímá příjmení osvojitelů

§         zanikají příbuzenské vztahy k původní rodině, vznikají nové příbuzenské vztahy

§         nelze zrušit ani v případě týrání

v     pěstounská péče

Ø      probíhá v náhradní rodině, je dočasná

Ø      nemění se příjmení ani příbuzenské vztahy dítěte k původní (vlastní) rodině zaniká dosažením zletilosti dítěte

Ø      pěstoun za to dostává odměnu (odměna za pěstounskou péči) a příspěvek na úhradu potřeb

 

Formy náhradní rodinné výchovy,ústavní výchova dětí

 

Výchova ochranná

T      ochranné opatření ukládané soudem mladistvému pachateli, pokud o jeho výchovu není náležitě postaráno, jeho dosavadní výchova byla zanedbána nebo to vyžaduje prostředí, v němž žije

T      výchova ochranná se vykonává ve zvláštních výchovných zařízeních, nejdéle do 18, resp. do 19 let věku

T      z výkonu výchovy ochranné může být mladistvý podmíněně umístěn mimo výchovné zařízení

T      výchovu ochrannou lze v občanskoprávním řízení uložit též osobě mladší 15 let, spáchala-li čin jinak trestný

Opatření ochranné

T      trestněprávní sankce

T      opatření státního donucení, které je ukládáno soudem na základě zákona v důsledku spáchání činu objektivně nebezpečného pro společnost

T      na rozdíl od trestů neobsahují opatření ochranné prvek represe a jejich intenzita není určována stupněm nebezpečnosti činu

T      mezi opatření ochranné patří ochranné léčení, ochranná výchova a zabrání věci

Mladistvý

T      osoba starší než patnáct a mladší než osmnáct let

T      právní úprava trestní odpovědnosti a trestání mladistvých a trestního řízení proti mladistvým je v jednotlivostech odchylná od obecné právní úpravy

Orgán péče o mládež

T      právní subjekt trestního řízení působící při okresních úřadech

T      účastní se pouze trestního řízení proti mladistvému. Má obdobná práva jako obhájce

 

Řízení proti mladistvému

T      zvláštní způsob řízení trestního, je-li obviněným mladistvý

T      odchylky oproti obecné úpravě v trestním řízení:

å     mladistvý musí mít vždy obhájce

å     ve prospěch mladistvého v řízení vystupuje orgán péče o mládež

å     vazba mladistvého je přípustná pouze tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak

å     trestní věc může být postoupena i soudu jinak místně nepříslušnémuje-li to v zájmu mladistvého

å     společné řízení s osobou starší 18 let lze vést jen výjimečně

å     hlavní líčení nelze konat v nepřítomnosti obžalovaného

å     veřejnost při hlavním líčení může být vyloučena, je-li to ve prospěch mladistvého

å     opravné prostředky mohou oprávněné osoby podat i proti vůli mladistvého, je-li to v jeho prospěch

Osvojení

T      adopce – přijetí cizího dítěte za vlastní

T      osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele

T      osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský a zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou

Preadopční

T      jsoucí před adopcí, např. preadopční péče.

Pěstounství

T      pěstounská péče – jedna z forem náhradní rodinné výchovy

T      vzniká rozhodnutím soudu, zpravidla v případech, kdy dítě z důvodů zřejmě dlouhodobých nemůže být vychováváno svými rodiči a kdy současně nelze zajistit osvojení dítěte

T      dítě lze svěřit do pěstounské péče i tam, kde jsou dány předpoklady pro ustanovení opatrovníka

Orgán péče o mládež

T      právní subjekt trestního řízení působící při okresních úřadech

T      účastní se pouze trestního řízení proti mladistvému

T      má obdobná práva jako obhájce

Práva dítěte

T      soubor práv dítěte vůči jeho rodičům, respektive vůči těm, kdo stojí na jejich místě

T      rodiče mají zejména povinnost své děti vychovávat a pečovat o ně, spravovat jejich záležitosti a zastupovat je

T      Úmluva o právech dítěte zakotvuje široký rejstřík práv dítěte, které jsou státy Úmluvy povinny poskytnout: od práva na život přes právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, projevu, sdružování, shromažďování atd. až po právo na zachování vlastního rodinného prostředí

Zástupce zákonný

T      subjekt, kterému zákon nebo úřední rozhodnutí ukládá zastoupení osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům

T      zástupce zákonný je zpravidla rodič, osvojitel či opatrovník nezletilého dítěte či opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům

Opatrovnictví

T      právní institut vytvořený na ochranu fyzických osob, které ji z nějakého důvodu potřebují

T      rozlišuje se opatrovnictví nezletilých a zletilých

T      opatrovnictví vykonává soudem ustanovený opatrovník

T      opatrovník zejm. pečuje o zajištění výchovy a výživy nezletilého, zastupuje ho a spravuje jeho záležitosti

Poručnictví

T      poručenství – právní institut vytvořený na ochranu nezletilých (poručenců) v případech, kdy oba rodiče nezletilého zemřeli, byli zbaveni rodičovských práv nebo ani jeden z nich nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu

T      poručnictví vykonává soudem ustanovený poručník

T      pečuje zejména o zajištění výchovy a výživy nezletilého a zpravidla též spravuje jeho majetek

T      v ČR od roku 1964 upraveno jako opatrovnictví